CONTRACT

DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR DE SERVICII DE CALATORIE
Nr. .................. din data de ...................

I. Părţile contractante:

Societatea Topfly Srl, cu sediul în Bucuresti, Sos. Nordului nr. 28-36, ap. 32, sect. 1, înregistrată în Regitrul comerțului cu nr. RO 32941949, având cod de inregistrare fiscală J40/3327/2014, telefon 0733063343, email sales@topfly.ro, în calitate de si denumită in continuare Agenție de turism organizatoare

Călătorul _______________________, legitimat cu ____ seria _____ nr. _________, eliberat la data de ____________, domiciliat în __________________________________________, telefon: _________, in calitate de si denumiti in continuare Turisti.

II. Obiectul contractului

1.1. Prezentul contract are ca obiect pachetul de servicii de călătorie compus din mai multe servicii turistice, după cum urmează:

A. Serviciile turistice (principalele caracteristici ale serviciilor de călătorie): - Cazare __________________________ / _________ – ________________ - Transfer aeroport-hotel-aeroport - Bilete avion compania ____________________________________________________

B. Serviciile turistice urmează să se presteze către următorii turiști: ____________________________________________________

C. Călătorii au deasemenea posibilitatea de a alege să beneficieze și de asigurare facultativă care să acopere costurile încetării contractului de către călător sau costurile de asistenţă, inclusiv taxele de repatriere, în caz de accident, de boală sau de deces. Aceștia își manifestă următoarele opțiuni:

Nume turist: _____________

Optez pentru incheierea asigurarii storno

Nu optez pentru incheierea asigurarii storno

Optez pentru incheierea asigurarii medicale

Nu optez pentru incheierea asigurarii medicale

Semnătură călător

III. Prețul și modalități de plată

Prețul total al pachetului de servicii de călătorie descris mai sus este de _____________ euro.

Prețul menționat mai sus include toate taxele, comisioanele, tarifele, cu excepția costurilor care nu pot fi calculate în mod rezonabil anterior încheierii contractului. Astfel de costuri suplimentare pot fi, spre exemplu, penalitățile de încetare, care urmează să fie stabilite atunci când este cazul pe baza prevederilor din cuprinsul prezentului contract și a legislației aplicabile, sau costuri suplimentare determinate de cazarea unui turist singur într-o cameră dublă, atunci când prețul pachetului a avut în vedere ocuparea camerei duble de doi turiști.

Orice modificare (referitoare la schimbarea unitatii de cazare, data de plecare, nume sau schimbarea persoanelor titulare de contract sau orice element principal ce face obiectul contractului) la cererea titularului din contract se penalizeaza cu o suma ulterioara stabilita de tour operator, schimbarea se va face numai dacă există această posibilitate și dacă nu intră în contradictoriu cu penalizările de anulare a pachetului.

IV. Termene de plată

Turistul are obligatia sa achite ____% din pretul total al pachetului la rezervare si la data încheierii prezentului contract, iar restul sumei trebuie achitata pana cel tarziu cu ____ de zile inainte de plecarea în călătoria turistică / începerea programului turistic. Daca prezentul contract este încheiat cu mai puțin de 30 zile, prețul total va fi achitat integral la data semnarii contractului.

Nerespectarea de catre Turist a termenelor de plata da dreptul Agentiei de turism organizatoare sa rezilieze contractul si sa solicite despagubiri pentru daunele suferite.

V. Condiții generale

Agentia de turism organizatoare Topfly are Licenta Turism nr. 1315/27.01.2021 si Polita de asigurare pentru caz de Insolvabilitate I 58160 emisa de catre societatea OMNIASIG, cu sediul in Bucuresti, Ale. Alexandru nr. 51, sect.1, cod postal 011822, telefon 0214057420, email office@omniasig.ro, la data de 28.12.2023.

Contractul de comercializare a serviciilor de călătorie dă nastere raportului juridic dintre Agenția de turism organizatoare si turist, fiind supus reglementarilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2018, Codului Civil si altor acte normative aplicabile.

VI. Drepturile si obligatiile Agenției de turism organizatoare

Contractul de comercializare a serviciilor de călătorie dă nastere raportului juridic dintre Agenția de turism organizatoare si turist, fiind supus reglementarilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2018, Codului Civil si altor acte normative aplicabile.

VII. Drepturile si obligatiile Agenției de turism organizatoare

Agenția de turism organizatoare se obligă să depună toate eforturile pentru asigurarea serviciilor contractate in conditii normale si la timp.

Agenția de turism organizatoare a informat turistul corect si complet cu privire la toate elementele esențiale prevăzute de legislația aplicabilă.

Agenția de turism organizatoare isi rezerva dreptul sa modifice sau sa anuleze programul turistic in anumite cazuri: calamitati naturale, miscari sociale, greve, razboaie, schimbari politice, intarzieri, anulari sau inchideri temporare ale traficului rutier, feroviar, aerian sau naval, fara a notifica turistii daca acestea intervin intr-un interval de timp prea scurt pentru a anunta toti participantii.

Aceleasi situatii pot determina schimbarea tipului sau categoriei mijloacelor de transport ori a unitatilor de cazare.

Agenţia de turism organizatoare impreuna cu tour operatorul este răspunzătoare pentru executarea corespunzătoare a tuturor serviciilor de călătorie incluse în contract și este obligată să acorde asistenţă în cazul în care călătorul se află în dificultate.

In situatia in care programul turistic a fost realizat, nu se pot pretinde daune sau penalizari si nici rambursarea pretului.

Agenţia de turism organizatoare si tour operatorul nu sunt răspunzătoare pentru erorile de rezervare imputabile călătorului sau cauzate de circumstanţe inevitabile şi extraordinare.

Înainte de începerea executării pachetului de servicii, agenţia de turism organizatoare si tour operatorul poate modifica în mod unilateral și alte clauze ale contractului privind pachetul de servicii de călătorie decât cele legate de preţ, atunci când modificarea este nesemnificativă si călătorul a fost informat în scris cu privire la modificare.

În cazul în care, înainte de începerea executării pachetului, agenţia de turism organizatoare si tour operatorul sunt constrânse să modifice semnificativ oricare dintre principalele caracteristici ale serviciilor de călătorie ce fac obiectul prezentului contract sau nu pot îndeplini cerinţele speciale ale turistului, pe care în prealabil le acceptase, sau propune să mărească preţul pachetului cu mai mult de 8%, călătorul are posibilitatea ca, într-un termen de 24 de ore să accepte modificarea propusă sau să înceteze contractul fără a plăti vreo penalitate de încetare. În cazul în care modificările aduse contractului privind pachetul de servicii de călătorie au drept consecinţă scăderea calităţii sau a costului pachetului, călătorul are dreptul la o reducere corespunzătoare a preţului.

În cazul în care călătorul optează pentru încetarea contractului, agenţia de turism organizatoare rambursează toate plăţile efectuate de către sau pe seama călătorului, în termen de 14 zile de la data încetării contractului.

În cazul în care călătorul încetează contractul privind pachetul de servicii de călătorie, acesta poate accepta un alt pachet, atunci când acesta este oferit de agenţia de turism organizatoare, dacă este posibil, de o calitate echivalentă sau superioară.

Agenţia de turism organizatoare va informa călătorul, în scris, cu privire la modificările propuse și impactul acestora asupra preţului pachetului. Atunci când e cazul va comunica turistului și pachetul de substituţie oferit şi preţul acestuia.

În înțelesul prezentului contract se consideră comunicare făcută în scris inclusiv comunicarea făcută prin poșta electronică (email).

Călătorul are la dispoziție un termen de 24 de ore pentru a informa agenţia de turism organizatoare cu privire la decizia sa. În cazul lipsei unui răspuns în termenul menționat mai sus, se consideră că turistul a acceptat modificările propuse de agenția de turism organizatoare și nu mai poate înceta contractul sau solicita vreo despăgubire.

Agenţia de turism organizatoare nu raspunde pentru amanarile sau intarzierile de orice fel determinate de indeplinirea formalitatilor solicitate de reprezentantele tarilor de destinatie sau tranzitate, cum ar fi eliberarea vizelor cu intarziere si nu datoreaza daune pentru eventualele prejudicii produse turistului de aceste intarzieri.

Agenţia de turism organizatoare nu raspunde pentru intarzierile inregistrate in timpul derularii programului turistic din motive ce nu-i sunt imputabile, cum ar fi intarzierea curselor aeriene, conditii meteorologice nefavorabile, formalitati vamale etc. Este exclusă răspunderea Agenției organizatoare pentru eventualele daune rezultate ca urmare a pierderii legaturilor, intalnirilor comerciale etc.

VIII. DREPTURILE SI OBLIGATIILE TURISTULUI (CĂLĂTORULUI)

Turistul are dreptul la o informare corecta si completa cu privire la pachetul de servicii oferit de Agenția de turism organizatoare, inclusiv cu privire la pretul acestuia, astfel incat sa nu fie posibile interpretari echivoce. Turistul declară că a primit aceste informații în perioada precontractuală.

Pretul, continutul si programul pachetului de servicii pot fi descrise și în pliante, boroșuri etc, anexe acestui contract. Agenția de turism organizatoare nu raspunde pentru prestarea defectuoasa a serviciilor specificate in sectiunea : "PRETUL NU INCLUDE", acestea fiind optionale si prestate de catre partenerii locali ai Agenției de turism organizatoare sau de către alți prestatori.

Turistul are dreptul sa poata incheia asigurari facultative pentru asistenta in caz de boala, accident, etc.

Turistulul are dreptul sa faca cunoscut agentiei de turism organizatoare solicitarile sale speciale în perioada precontractuală, urmând a fi incluse in contract, daca sunt acceptate de agenția organizatoare. Nicio cerință specială a turistului nu se consideră acceptată dacă nu este înscrisă în contract.

In cazul in care turistul nu poate sa participe la calatoria turistica, acesta poate sa transfere contractul privind pachetul de servicii de călătorie unei persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile contractului respectiv, după ce notifică în scris agenţia de turism organizatoare cu cel puţin şapte zile înainte de începerea executării pachetului.

Agenţia de turism organizatoare informează persoana care transferă contractul cu privire la costurile efective ale transferului.

Persoana care transferă contractul privind pachetul de servicii de călătorie şi persoana căreia îi este transferat contractul răspund în solidar pentru achitarea soldului şi a tuturor comisioanelor, tarifelor şi altor costuri suplimentare generate de acest transfer.

În cazul în care agenția de turism organizatoare nu primește în termenul stabilit de ea și comunicat persoanei care dorește să tranfere contractul aceste sume de bani, contractul se consideră nemodificat (netransferat), iar neparticiparea călătorului la programul turistic nu îi dă dreptul acestuia de a solicita vreo rambursare de preț sau vreo despăgubire.

Odată cu plata costurilor suplimentare cauzate de transferul contractului sau ulterior acestui moment dar până la începerea executării serviciilor turistice, atat turistul cedent cât si cel care preia contractul se vor prezenta la unul din punctele de lucru ale Agentiei de turism organizatoare si vor semna rezilierea contractului initial si incheierea unuia nou. In situatia in care mijlocul de transport este avionul, cedarea contractului este conditionata de posiblitatea transferarii locului in avion, care depinde in mod exclusiv de compania aeriana.

În situația în care turistul a contractat pachetul de servicii turistice la un preț care are în vedere cazarea pe perioada sejurului într-o cameră dubla, iar acest lucru nu este posibil din cauza faptului că turistul călătorește singur sau impreuna cu un alti turiști, dar care impreuna reprezintă un număr impar, turistul/turiștii acceptă unul din următoarele mecanisme :

  a) Partaje garantate – clientul achita o taxa fixa, peste tariful inițial al pachetului (care este determinat pentru un loc in camera dubla dar prezumand ocuparea de doi turistii a cemerei duble); În condițiile acceptării si achitării acestui cost suplientar, turoperatorul garantează ca îi va găsi un coleg(ă) de camera sau, daca nu reuseste, turoperatorul va suporta suplimentul pentru camera single.
  b) Partaje negarantate – turoperatorul va rezerva la hotel camera dubla, iar daca pana cu 30 zile inainte de plecare nu se mai inscrie nici o persoana de acelasi sex in partaj pe grupul din care face parte turistul in cauza, clientul isi asuma sa plateasca suplimentul de camera single.

Turistul nu va putea, in nicio circumstantă se renunte la contract sau sa ceara rezilierea acestuia, pentru motive ce tin de plata unor sume suplimentare conform celor de mai sus. Deasemenea, turoperatorul nu are nicio raspundere si nu va plati nicio compensatie pentru eventuale neînțelegeri intre turistii care calatoresc singuri si care vor ocupa impreuna o camera dubla pe perioada sejurului.

Turistul poarta intreaga raspundere pentru respectarea prevederilor legale privind regimul vizelor, al documentelor de calatorie, regimul vamal, sanitar etc. ale tarilor de destinatie sau tranzitate.

Turistul are obligatia sa verifice documentele de calatorie (bilete, asigurari etc.) precum si alte documente eliberate de Agenția de turism organizatoare si sa retina toate informatiile furnizate de reprezentantii agentiei, indiferent de forma prezentarii (scris sau verbal).

Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care sa acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenta care sa acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boala sau deces, ori a unui contract de asigurare pentru bagaje.

Dacă pentru efectuarea călătoriei este necesară îndeplinirea de către Călător a unor formalităţi suplimentare ca de exemplu: vaccinări, efectuarea unor teste medicale (COVID 19, etc.), acte pentru călătoria împreună cu minori, acte care să ateste schimbarea numelui Călătorului ca urmare a căsătoriei/desfacerii ei etc., acesta are obligaţia de a îndeplini toate cerinţele legale. Pentru o informare optimă, Agenţia recomandă şi consultarea site-urilor www.politiadefrontiera.ro și www.mae.ro. În cazul în care Călătorul nu îşi respectă obligaţia de a se informa cu privire la formalităţile suplimentare necesare în vederea efectuării călătoriei care nu sunt în sarcina Agenţiei (de exemplu, în cazul călătoriei cu minori, împuternicire din partea părintelui sau reprezentantului legal ce nu îl însoţeşte sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativă), Agenţia este exonerată de orice răspundere în cazul imposibilităţii efectuării călătoriei.

IX. MODIFICAREA PREȚULUI CONTRACTULUI

Preturile si tarifele pachetelor de servicii sunt stabilite prin contract.

Orice modificare (referitoare la schimbarea unitatii de cazare, data de plecare, nume sau schimbarea persoanelor titulare de contract sau orice element principal ce face obiectul contractului) la cererea titularului din contract se taxeaza de catre Agenția de turism organizatoare cu o sumă ce va fi comunicată turistului care solicită modificarea, iar modificarea se va face numai daca exista aceasta posibilitate si daca nu intra in contradicție cu penalizarile de anulare a pachetului.

După încheierea contractului privind pachetul de servicii de călătorie, preţurile pot fi mărite unilateral de Agenția de turism organizatoare sau micșorate la cererea călătorului. Creşterile de preţuri sunt posibile numai ca o consecinţă directă a schimbărilor legate de cel puţin unul dintre următoarele aspecte: (i) preţul transportului de pasageri care rezultă din costul carburanţilor sau al altor surse de energie, (ii) nivelul taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de călătorie incluse în contract, impuse de părţi terţe care nu sunt direct implicate în executarea pachetului, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisioanele de îmbarcare sau debarcare în porturi şi aeroporturi; și (iii) cursul de schimb relevant pentru pachetul respectiv.

În ipoteza unei creşteri de preţ, agenţia de turism organizatoare va trimite călătorului o notificare în scris privind această creştere, însoţită de o justificare a creşterii respective şi de un calcul, cu cel puţin 20 de zile înainte de începerea executării pachetului.

Eventuala scădere a costurilor cerută de călător nu poate fi întemeiată decât pe o scădere a costurilor prevăzute mai sus, care are loc după încheierea contractului şi înainte de începerea executării pachetului.

MODIFICARI, RETRAGERI, ANULARI

Călătorul poate înceta contractul privind pachetul de servicii de călătorie în orice moment înainte de începerea executării pachetului. În cazul în care călătorul încetează contractul privind pachetul de servicii de călătorie, acesta poate fi obligat să plătească agenţiei de turism organizatoare o penalitate de încetare adecvată şi justificabilă.

Prin liberul lor acord de voință, părțile contractante stabilesc că reprezintă o penalitate de încetare adecvată și justificabilă cea solicitată de Agenția de turism organizatoare după cum urmeaza - 30% din prețul contractului pentru încetarea lui cu mai mult de 30 zile inainte de plecare/intrare. - 100% din costul excursiei/sejurului pentru retragerea cu 29-0 zile inainte de plecare/intrare sau în caz de ”no show„. - In cazul rezervarilor de tip “Early Booking”, penalizarea pentru anulare, modificare de sejur este de 100% din valoarea pachetului. In cazul unor modificari de nume, numar de persoane, tariful rezervarii va fi recalculat la suma intreaga, fara reducerea de Early Booking.

Daca turistul solicita efectuarea unor modificari in contract, cum ar fi modificarea datei de plecare, a numelui, a localitatii sau a hotelului, Agentia organizatoare poate solicita despagubirea cu o suma egala cu suma de anulare-decomandare, care nu va fi mai mica de 25 euro de persoana; schimbarea se va face numai daca exista aceasta posibilitate si daca nu intra in contradictoriu cu penalizarile de anulare a pachetului.

Agenţia de turism organizatoare poate înceta contractul privind pachetul de servicii de călătorie şi poate oferi călătorului rambursarea completă a tuturor plăţilor efectuate pentru pachet, dar nu este răspunzătoare pentru plata unor despăgubiri suplimentare, în unul dintre următoarele cazuri:

  a) numărul de persoane înscrise pentru participarea la pachetul respectiv este mai mic decât numărul minim stabilit în contract, iar agenţia de turism organizatoare îl înştiinţează pe călător cu privire la încetarea contractului în termenul stabilit în contract, dar nu mai târziu de:
  (i) 20 de zile înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează mai mult de şase zile;
   (ii) şapte zile înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează între două şi şase zile;
    (iii) 48 de ore înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează mai puţin de două zile;
  b) agenţia de turism organizatoare nu poate executa contractul din cauza unor circumstanţe inevitabile şi extraordinare şi înştiinţează călătorul cu privire la încetarea contractului, fără întârziere şi înainte de începerea executării pachetului.

Pe parcursul desfasurarii programului turistic sau prestării serviciilor turistice, Turistul poate renunta total sau partial la serviciile oferite; in acest caz el nu are dreptul la nicio rambursare sau despagubire.

In cazul in care turistul invocă ca motiv al încetării unilaterale a contractului motive medicale, rambursarea c/val pachetului de servicii turistice se va face de catre compania de asigurare, dacă turistul a încheiat o astfel de asigurare storno.

Dacă o parte semnificativă din serviciile de călătorie nu poate fi executată astfel cum s-a convenit în contract, agenţia de turism organizatoare va oferi, fără costuri suplimentare pentru călător, servicii alternative corespunzătoare pentru continuarea derulării pachetului, pe cât posibil echivalente sau de mai bună calitate decât cele specificate în contract, inclusiv în cazul în care întoarcerea călătorului la locul de plecare nu este asigurată astfel cum s-a convenit. În cazul schimbării cazării, se va oferi o altă unitate de cazare în aceeaşi locaţie sau zonă, în cea mai apropiată variantă faţă de cea iniţială, disponibilă la momentul respectiv. Atunci când serviciile alternative propuse de agenția de turism organizatoare au drept consecinţă un pachet de o calitate mai scăzută decât cea specificată în contractul privind pachetul de servicii de călătorie, călătorul va beneficia de o reducere adecvată a preţului, stabilită de agenție.

Călătorul poate respinge serviciile alternative numai dacă acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit în contract sau dacă reducerea de preţ acordată este inadecvată.

RECLAMATII SI LITIGII, ASISTENȚA CĂLĂTORILOR ȘI RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Călătorul are obligația de a informa, fără întârzieri nejustificate, agenţia de turism organizatoare în legătură cu orice neconformitate pe care o constată pe parcursul executării unui serviciu de călătorie inclus în contractul privind pachetul de servicii de călătorie. Vor fi luate in considerare numai reclamatiile facute in nume personal. Nu vor fi acceptate reclamatiile facute in numele mai multor persoane.

În cazul în care unul din serviciile de călătorie nu se execută în conformitate cu contractul privind pachetul de servicii de călătorie, agenţia de turism organizatoare si tour operatorul, dacă au fost informate imediat de călător, remediază neconformitatea, cu excepţia unuia din următoarele cazuri:

  a) neconformitatea nu poate fi remediată;
  b) remedierea implică cheltuieli disproporţionate, ţinând cont de anvergura neconformităţii şi de valoarea serviciilor de călătorie afectate.

În cazul în care, pentru astfel de motive, agenţia de turism organizatoare si tour operatorul nu remediază neconformitatea, călătorul are dreptul la o reducere de preț. Dacă agenţia de turism organizatoare si tour operatorul nu remediază neconformitatea într-un termen rezonabil stabilit de călător, călătorul poate face el însuşi acest lucru şi poate solicita rambursarea cheltuielilor necesare.

Agenția de turism organizatoare este absolvită de orice răspundere pentru neconformitățile despre care nu a fost informată imediat de către turist.

Călătorul nu are dreptul la despăgubiri pentru daune în cazul în care neconformitatea apare într-una din următoarele situaţii:

  a) este imputabilă călătorului;
  b) este imputabilă unei părţi terţe care nu are legătură cu furnizarea serviciilor de călătorie incluse în contractul privind pachetul de servicii de călătorie şi este imprevizibilă sau inevitabilă;
  c) este cauzată de circumstanţe inevitabile şi extraordinare.

Prin prezentul contract părțile, de comun acord, convin că despăgubirea care trebuie plătită de agenţia de turism organizatoare, atunci când aceasta este datorată turistului, nu poate depăși serviciilor turistice ale cărui beneficiar este acesta.

În cazul unor divergențe în legătură cu încheierea sau executarea prezentului contract, părțile vor depune toate eforturile pentru rezolvarea amiabilă a litigiului. Deasemenea, pot utiliza și mecanismele de soluţionare alternativă a litigiilor, denumite SAL, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi, cu modificările ulterioare.

Litigiile care nu pot fi solutionate pe cale amiabila vor fi solutionate pe cale judecatoreasca, instanta competenta fiind cea de la locul încheierii contractului, respectiv sediul agenției de turism organizatoare.

X. CLAUZE FINALE

Contractul corespunde prevederilor legale in vigoare la data redactarii. El poate suferi modificari impuse de noua legislatie.

Turistul: Declar pe proprie raspundere ca am luat la cunostinta toate clauzele prevazute in Anexa la Contract (Programul turistic, detaliile serviciilor turisitice, preț, alte informari) si sunt de acord cu ele.

Agenţia de turism,
. . . . . . . . . .
Reprezentant legal (numele şi prenumele),
. . . . . . . . . .
Funcţia . . . . . . . . . .

Semnătura . . . . . . . . . .

Ştampila
Turistul (numele şi prenumele)
. . . . . . . . . .

Semnătura: . . . . . . . . . .

Anexa 1

a CONTRACTUL DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR DE SERVICII DE CALATORIE

NR. ____ DIN _______

Turistul _______________________, legitimat cu ____ seria _____ nr. _________, eliberat la data de ____________, domiciliat în __________________________________________, telefon: _________, in calitate de si denumiti in continuare Turisti.

Declară că agenția de turism organizatoare Topfly, respectiv societatea Topfly srl cu sediul în Bucuresi, Sos. Nordului nr. 28-36, sect.1, bloc IMA, Ap. 3,2, înregistrată în Regitrul comerțului cu nr. J40/3327/2014, având cod de inregistrare fiscală RO32941949, telefon 0733063343, email sales@topfly.ro, i-a făcut inainte de încheierea contractului de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie informarea de mai jos și i-a transmis toate celelalte date necesare pentru încheierea contractului în deplină cunostință de cauză, după cum urmează:

Combinaţia de servicii de călătorie pusă la dispoziţia dumneavoastră este un pachet în înţelesul Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018.

Prin urmare, veţi beneficia de toate drepturile UE care se aplică pachetelor. Societatea Topfly, în calitate de agenție de turism organizatoare, va fi pe deplin responsabilă pentru executarea corespunzătoare a pachetului în ansamblu.

În plus, conform legislaţiei, societatea deţine protecţie pentru a vă rambursa plăţile şi, în cazul în care transportul este inclus în pachet, pentru a asigura repatrierea dumneavoastră în cazul în care devine insolventă.

Drepturi principale în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018:

  - Călătorii primesc toate informaţiile esenţiale privind pachetul anterior încheierii contractului privind pachetul de servicii de călătorie.
  – Există întotdeauna cel puţin un comerciant care răspunde pentru executarea corespunzătoare a tuturor serviciilor de călătorie incluse în contract.
  – Călătorilor li se pune la dispoziţie un număr de telefon de urgenţă sau detaliile unui punct de contact unde pot lua legătura cu agenţia de turism organizatoare sau cu agentul de turism.
  – Călătorii pot transfera pachetul unei alte persoane, în urma unei înştiinţări efectuate în mod rezonabil şi eventual a plăţii unor costuri suplimentare.
  – Preţul pachetului poate fi mărit numai dacă cresc costurile specifice (de exemplu, preţurile carburanţilor) şi dacă acest lucru este prevăzut în mod expres în contract, şi în orice caz nu mai târziu de 20 de zile înainte de începerea executării pachetului. În cazul în care creşterea preţului este mai mare de 8% din preţul pachetului, călătorul poate înceta contractul. În cazul în care agenţia de turism organizatoare îşi rezervă dreptul de a creşte preţul, călătorul are dreptul la o reducere de preţ dacă apare o scădere a costurilor relevante.
  – Călătorii pot înceta contractul fără plata unei penalităţi de încetare şi pot obţine rambursarea completă a oricăror plăţi în cazul în care oricare dintre elementele esenţiale ale pachetului, altul decât preţul, s-a modificat în mod semnificativ. În cazul în care, înainte de începerea executării pachetului, comerciantul răspunzător de pachet anulează pachetul, călătorii au dreptul la rambursare şi, după caz, la o despăgubire.
  – Călătorii pot înceta contractul fără plata unei penalităţi de încetare, înainte de începerea executării pachetului, în circumstanţe excepţionale, de exemplu în cazul unor probleme grave de securitate la destinaţie care sunt susceptibile de a afecta pachetul.
  – În plus, călătorii au posibilitatea de a înceta contractul în orice moment înainte de începerea executării pachetului, în schimbul achitării unei penalităţi de încetare adecvate şi justificabile.
  – În cazul în care, după începerea executării pachetului, elemente importante ale pachetului nu pot fi executate astfel cum s-a convenit, vor trebui oferite călătorului servicii alternative corespunzătoare, fără a implica plata unor costuri suplimentare. Călătorii pot înceta contractul fără plata unei penalităţi de încetare, în cazul în care serviciile nu sunt executate în conformitate cu contractul şi acest fapt afectează în mod substanţial executarea pachetului, iar agenţia de turism organizatoare nu remediază problema.
  – Călătorii au de asemenea dreptul la o reducere a preţului şi/sau la plata unor despăgubiri pentru daune în cazul în care serviciile de călătorie nu sunt executate sau sunt executate în mod necorespunzător.
  – Agenţia de turism organizatoare trebuie să ofere asistenţă în cazul în care călătorul se află în dificultate.
  – În cazul în care agenţia de turism organizatoare intră în insolvenţă, plăţile vor fi rambursate. În cazul în care agenţia de turism organizatoare intră în insolvenţă după începerea executării pachetului, iar transportul este inclus în pachet, repatrierea călătorilor este garantată. Agenția de turism organizatoare a contractat protecţia în caz de insolvenţă cu polita I58160, OMNIASIG [entitatea responsabilă pentru protecţia în caz de insolvenţă], emisa in 28.12.2023, cu sediul in Ale. Alexandru nr. 51, sect. 1 Bucuresti, tel. 0214057420, email office@omniasig.ro. Călătorii pot contacta această entitate sau, după caz, autoritatea competentă (Ministerul Turismului - Adresa: Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucureşti, Telefon: 004 021 303 78 37, Fax: 004 021 303 78 93, E-mail: registratura@mturism.ro) în cazul în care anumite servicii sunt refuzate din cauza insolvenţei agenției de turism organizatoare.

În sensul prezentului formular prin agenţie de turism organizatoare se înţelege agenţia de turism organizatoare stabilită pe teritoriul României sau agenţia de turism intermediară stabilită pe teritoriul României, care cumpără în mod direct pachete de la o agenţie de turism organizatoare care nu este stabilită în România, după caz, conform art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018.

În cazul prevederilor referitoare la insolvenţă, agenţia de turism organizatoare este cea dintr-un alt stat membru sau din România, după caz.

Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018 este accesibilă pe site-ul web: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/204233

Deasemenea, Turistul a primit de la agenția de turism organizatoare și următoarele informații:

  a. Serviciile turistice (principalele caracteristici ale serviciilor de călătorie):
  Cazare __________________________ / _________ – ________________
  Transfer aeroport-hotel-aeroport
  Bilete avion compania ____________________________________________________
  b. Serviciile turistice urmează să se presteze către următorii turiști: ____________________________________________________
  c. Prețul total al pachetului de servicii de călătorie este de _______ euro.
  d. Modalitățile de plată: Turistul are obligatia sa achite ____% din pretul total al pachetului la rezervare si la data încheierii prezentului contract, iar restul sumei trebuie achitata pana cel tarziu cu ____ de zile inainte de plecarea în călătoria turistică / începerea programului turistic. Daca prezentul contract este încheiat cu mai puțin de 30 zile, prețul total va fi achitat integral la data semnarii contractului. Nerespectarea de catre Turist a termenelor de plata da dreptul Agentiei de turism organizatoare sa rezilieze contractul si sa solicite despagubiri pentru daunele suferite.
  e. Informații generale despre cerinţele legate de paşaport şi vize, inclusiv termenele aproximative de obţinere a vizelor şi informaţii referitoare la formalităţile legate de sănătate în ţara de destinaţie;
  f. Informaţii privind posibilitatea călătorului de a înceta contractul oricând înainte de începerea executării pachetului, cu plata unei penalităţi de încetare corespunzătoare sau, după caz, a penalităţilor de încetare standardizate solicitate de agenţia de turism organizatoare;
  g. Informaţii privind asigurarea facultativă sau obligatorie care să acopere costurile încetării contractului de către călător sau costurile de asistenţă, inclusiv taxele de repatriere, în caz de accident, de boală sau de deces.

Prezenta anexă face parte integrantă din contract.

Agenția de turism organizatoare,                 Turist,